1854-1862: eindetappe, naar de binnenhaven

De strategische denkers van het Gemeentebestuur krijgen een tweede kans. Zij waren weliswaar enkele illusies armer maar een ervaring rijker; de drieste durf van bijna dertig jaar geleden is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor sonderend optreden en voorzichtige acties. E.e.a. werd nog geaccentueerd doordat het bestuur van de stad door de invoering van de Gemeentewet in 1851 op een nieuwe grondslag was ingericht en dat vroeg enige gewenning. Het Jaarverslag over 1853, geciteerd in Pauze, illustreert dat het kanaalproject een gevoelig dossier is geworden.

Zelfs de naam Kanaal verdwijnt in de verslaglegging naar de achtergrond. Voortaan heet het een 'afzanderij' die zich aan de kop in de richting van Scheveningen verplaatst. Een mobiele afzanderij, dus. Daarnaast exploiteert de gemeente ook nog een vaste afzanderij die de 'Gemeentelijke Afzanderij' wordt genoemd.

Pas in 1861 neemt de Raad het verlossende administratieve besluit dat in de rubriek Rivieren, Kanalen en Vaarten van het het Jaarverslag 1861 omzichtig wordt beschreven:

'Het Kanaal naar Scheveningen, waarvan wij gewoonlijk melding maakten als afzanderij, kan in dit jaar onder deze rubriek besproken worden, omdat het als vaart verlengd is tot aan den weg tusschen Scheveningen en het Badhuis, krachtens Raadsbesluit van den 23sten October 1861, en als zoodanig eene bepaalde gemeenschap te water tusschen de twee deelen der Gemeente heeft daargesteld.'

Met 'den weg tusschen Scheveningen en het Badhuis' wordt de toenmalige Badhuisweg bedoeld, de opvolger van de Wassenaarscheweg; het zijn de voorlopers van de tegenwoordige Gevers Deynootweg.

Het graven van het Kanaal werd hervat vanaf het punt waar het project twintig jaar eerder was stilgelegd. Voor de eindetappe wordt nog eens acht jaar de tijd genomen; niemand staat nog op het Kanaal te wachten. Vertragingen als gevolg van tegenwerkende grondeigenaren en stagnerende afvoer van de ontgraven duingrond bepalen het tempo.

  • Het nieuwe perspectief van het Kanaal is nu versoberd tot een bescheiden binnenhaven, landinwaarts van het Seinpostduin. De Scheveningse reders kunnen hiermee voorlopig uit de voeten; hun verouderde bomschuiten worden nog steeds op het strand gelost en de vis wordt over het duin naar de binnenhaven gezeuld.
  • Het Hoogheemraadschap Delfland kijkt argwanend toe dat de kustverdediging geen gevaar zal lopen. Voor de stinkende Haagse grachten zijn betere oplossingen in zicht dan een uitlozing naar zee via het Kanaal; demping van grachten en aanleg van gesloten riolering zullen uitkomst geven.

De nieuwe binnenhaven ziet, tenslotte, in 1861 het licht. Voor zover bekend heeft het bereiken van dit eindpunt niet geleid tot een triomfantelijke openingsceremonie; begrijpelijk, gezien de voorgeschiedenis.

 

1862, HGA-F-0.26405, Collectie Haags Gemeentearchief. Een eerste foto van de binnenhaven, gedateerd 1862. Links een overzicht vanaf de kade aan het einde van de haven; rechts een uitvergroting van de 'Hangbrug' die de Marcelisstraat verbindt met de Gromweg, de voorloper van de Neptunusstraat. Het zijn vroege foto's en nogal onscherp maar betere zijn (nog) niet gevonden.

In de haven is een woonboot het enige teken van leven; misschien van een uitvoerder want er valt nog wel wat te doen voordat de haven echt in gebruik is. Achter de Hangbrug geven een paar binnenschepen acte-de-présence, vóór en in het Schelpengat; deze zijtak van het Kanaal was tevens een soort noodhaventje en dankt zijn naam waarschijnlijk aan de pakhuizen met schelpen.

Voortgezette werkzaamheden aan de binnenhaven worden o.a. gerapporteerd in het Verslag van B&W aan de Raad over 1863:

'Het Kanaal is nog verlengd met 53.5 strekkende ellen en werd daarna bij de losplaats verlengd over eene lengte van 220 ellen met zeven ellen verbreed, het een en ander met de bedoeling om deze aanlegplaats voor het vervoer van en naar Scheveningen meer en meer gemakkelijk en bruikbaar te maken.'

In het voorgaande is o.a. sprake van bomschuiten, de Afzanderij en de Hangbrug; wilt u iets meer weten over deze onderwerpen klik dan op onderstaande links; met een tweede klik verdwijnt de extra informatie weer naar de coulissen.

meer/minder over bomschuiten
meer/minder over de Afzanderij
meer/minder over de Hangbrug

Ga door naar Bloeitijd en Verval.

+ - + - +